Algemene voorwaarden voor bedrijven

Definities
1. Bezoeklijst.nl: Bezoeklijst.nl, gevestigd te Cuijk.
2. Klant: degene die op Bezoeklijst.nl een account heeft aangemaakt.
3. Partijen: Bezoeklijst.nl en klant samen.
4. Consument: een individu die als privé persoon handelt, bezoekers en gebruikers van de gezondheidscheck en bezoekersregistratie.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bezoeklijst.nl.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Geheimhouding 
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Bezoeklijst.nl ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Bezoeklijst.nl waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Bezoeklijst.nl schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
6. Bezoeklijst.nl zal zich ten aller tijden houden aan het privacy beleid dat is gepubliceerd op de website bezoeklijst.nl.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Bezoeklijst.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bezoeklijst.nl geleverde producten en/of diensten. 

Intellectueel eigendom 
1. Bezoeklijst.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezoeklijst.nl (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 2.500
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Bezoeklijst.nl waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid Bezoeklijst.nl
1. Bezoeklijst.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Bezoeklijst.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Bezoeklijst.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Bezoeklijst.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. Bezoeklijst.nl is op geen enkele wijze een (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van problemen enig voordeel geniet. 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bezoeklijst.nl vervalt in elk geval 1 maand na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
Bezoeklijst.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Bezoeklijst.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bezoeklijst.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bezoeklijst.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Bezoeklijst.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Bezoeklijst.nl kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bezoeklijst.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bezoeklijst.nl er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. Bezoeklijst.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
6. Bezoeklijst.nl doen zijn uiterstebest om de beschikbaarheid en de toegang tot het platform voor klant en consument beschikbaar te stellen. Bezoeklijst.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden en is geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd bij storingen of onbereikbaarheid van het platform, bezoeklijst.nl en ikbezoek.nl. 

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bezoeklijst.nl. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bezoeklijst.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bezoeklijst.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen Bezoeklijst.nl en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over¬schrijding van deze termijn moet de klant Bezoeklijst.nl schriftelijk in gebreke stellen. 

Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Bezoeklijst.nl.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Bezoeklijst.nl de betreffende bescheiden. 

Uitvoering van de overeenkomst 
1. Bezoeklijst.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Bezoeklijst.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Vergoedingen
1. Bezoeklijst.nl heeft het recht om tarieven of vergoedingen van zijn diensten toe te passen of te wijzigen. Ook voor diensten die eerder gratis waren. De klant dient hierover vooraf geïnformeerd te worden. 
2. Bezoeklijst.nl heeft het recht om extra, eventueel betaalde, diensten aan het platform toe te voegen. 
3. Bezoeklijst.nl mag ten aller tijden betaalde sponsors aan het platform toevoegen. De sponsor kan bijvoorbeeld met een afbeelding, tekst en/of link worden toegevoegd aan de website bezoeklijst.nl en ikbezoek.nl. Deze sponsors dienen wel relevant te zijn aan de geleverde dienst.
4. Bezoeklijst.nl kan later eventueel privacyvriendelijke advertenties toevoegen aan ikbezoek.nl
5. Bezoeklijst.nl heeft geen verplichting tot het onbeperkt leveren van gratis diensten en kan zijn diensten ten allen tijde stopzetten voor de klant. 

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bezoeklijst.nl enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Wijziging algemene voorwaarden
1. Bezoeklijst.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Opgesteld op 16 augustus 2020.

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over ons platform of over de functionaliteiten? Stuur ons gerust een bericht, we helpen je er graag mee.

info@bezoeklijst.nl

Ben jij van de media?

Ben je van de media en wil je meer informatie over ons platform? Neem dan gerust via e-mail contact met ons op.

media@bezoeklijst.nl